کــــآش…
وقــــتــــی خــــدآ در حــــشــــر بــــگــــوید:چــــه دآشــــتــــی؟
ســــر بــــر کــــنــــد حــــســــیــــن
بــــگــــویــــد حــــســــآبــــ شــــد

دلتنگ کربلا.(shabhayetanhayi.ir)

قیامت بی حسین غوغا ندارد

"شفاعت بی حسین معنا ندارد

حسینی باش که در محشر نگویند

چرا پرونده ات امضاء ندارد ...