فدای صداقت اون بی سوادی که وقتی ازش پرسیدند عشق چند حرفه؟


گفت:چهار حرفه!


همه بهش خندیدن


اما زیر لب زمزمه میکرد:


حسین...