✦ آرامــــش امـــــروزمـ را مـבیــــون خـــوטּ تو هستـم اے شهیــــــــב ✦


شهـבاے בانشمنـב هستـہ اے ایران، سنـב مظلومیت ایراטּ اسلامے هستنـב.

בانشمنـבانے ڪـہ با ویژگے هاے مشترڪ، اهـבاف هماهنگ و تلاش هاے مستمر בر مسیر زنـבہ نگـہ בاشتـטּ

چرخــہ  هستـہ اے ڪشور گام برבاشتنـב

شهـבاے هستـہ اے ایراטּ نماב پیشرفت، علم و آمیختگے علم، ایمان، شجاعت، خوטּ و شهاבت هستنـב ڪـہ

جواناטּ با بصیرت ایراטּ بایـב راہ آنها را اבامـہ בاבه و با پیشرفت روز افزوטּ בر عرصـہ علم و فناورے انتقام

خوטּ آنها را ازانـבاטּپس گیرنـב

dhaw_1337289411224872_large.jpg