پرسیـــدمـ : قلہ افتخــــار یڪ ملـــت ڪــجاست؟

آرام دستـــ م را ڪًرفــــت و بر سر قبــــر یڪ شهــــیـב مهمــــانم ڪرد.

روے ســــنڪً قبــرش نوشتہ بود :

" قلہ افتخــــــــارم 【 شــــــ✿ـــهادت】 است "◀ ایـטּ روزها ڪـہ همـہ בرگیر ڪانال هاے تلگرام هستنـב ... 

      ڪانال هایے هم هستنـב ...    


ڪـہ בارنـב  بـہ فراموشے  سپرבہ میشونـב ... ▶