بهتره گـاهـی اوقات با خودمون خلوت کنیمـ .

 بــه شهیدا فکــر کنیمـ . 

ببینیمـ ازمون چی میخواستن؟

نماز؟

حجاب؟

غیـرت؟

احتــرامـ‌ به والـدین؟

چــــــی ؟!؟!؟

اگــه نفهمیـدیمـ بریمـ ســراغ خــودشــون...

نهـ اینکه بریمـ بشینیمـ سر مزارشون،نهـ   

بریمـ دنبال وصیعتنامه هاشون، کتاباشون...

حتمــا حتمــــا با خوندنشون خیلی چیزا دستگیرمون میشهـ....

واسه همین یه لینکی گذاشتمـ که پر از کتاب هایی در رابطه با شهداستـ

کهـ خیلی راحت میتونیـد دانلود کنید و ازش استفاده کنیــد.

امیــــدوارمـ خــوشتـون بیــاد.

کـلـیـکـــ