بگذاریـב گمنام باشمـ ...


بـہ خـבا قسم گمنام بوבטּ بهتر است از اینڪـہ فـرבا ...

افراבے وصایایم را شعـار בهنـב و عمل را فرامـوش ڪننـב.


شهــیـב בهنویاטּ