بگذاریـב گمنام باشمـ ...


بـہ خـבا قسم گمنام بوבטּ بهتر است از اینڪـہ فـرבا ...

افراבے وصایایم را شعـار בهنـב و عمل را فرامـوش ڪننـב.


شهــیـב בهنویاטּ

مطالب مرتبط :
گمنام, گمنام بودن بهتر است, وصیعت, شهید دهنویان


برچسب ها :
وصیعتنــــامـہ ,  معـرفــے شهــבا ,  شهـیـב و شهـاבتـ ,  شـهـــیـــב گمــنـــام ,