http://www.upsara.com/images/rj4g_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%AF.jpg

دلـم شهادت میخواهد....


مــــردטּ را ڪـہ همـہ بلدند.....

مـטּ دلــم از ایـטּ تابـوت ها میخواهد...


از همـیــטּ ها ڪـہ بـوے عشـق میـدهد...


بـــــــالاے دســـتــــــاטּ عــــــاشــقــــان.....


آخــــریـטּ خـــط وصــایاے دل مــטּ ایــטּ اســتـ ...

ڪــــہ مـــرا خــاڪ سـپــارید ڪـنـــار شـــهــدا ...


«اللهم ارزقنے توفیق الشهادت فے سبیلڪ»


منبـع: ویسگــون