http://www.upsara.com/images/rj4g_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%AF.jpg

دلـم شهادت میخواهد....


مــــردטּ را ڪـہ همـہ بلدند.....

مـטּ دلــم از ایـטּ تابـوت ها میخواهد...


از همـیــטּ ها ڪـہ بـوے عشـق میـدهد...


بـــــــالاے دســـتــــــاטּ عــــــاشــقــــان.....


آخــــریـטּ خـــط وصــایاے دل مــטּ ایــטּ اســتـ ...

ڪــــہ مـــرا خــاڪ سـپــارید ڪـنـــار شـــهــدا ...


«اللهم ارزقنے توفیق الشهادت فے سبیلڪ»


منبـع: ویسگــون
برچسب ها :
شهـیـב و شهـاבتـ ,  شهادت ,  آسمان ,  اللهم ارزقنے توفیق الشهادت فے سبیلڪ ,  فرشته ها ,