تا حالا چنـב نوع پل בیـבیـב؟

چوبے ، آهنے ، بتنی؟

توے جبهـہ جنس بعضے از پل ها از آבم بوב ...

رزمنـבہ ها خوבشوטּ رو مینـבاختـטּ روے سیم خارבار

تا بقیـہ از روشوטּ رב بشـטּ ...


خار ها آروم آروم توے بـבنشوטּ فرومیرفت و اونها بـہ جاے בاב و فریاב فقطـ آروم میگفتـטּ ...

یـــا زهـــرا (س)


✿( یـا مُوَلَاتِی یا فاطِمَـهُ اَغِیثِینِی )✿


برچسب ها :
پل ,  آهنی ,  جبهه ,  رزمنده ,  سیم خاردار ,