اولین چیزی که محاسبه می شود  ...


نماز است...


یادمان باشد این نماز های


دست و پا شکسته ...


روزی کار دستمان میدهد...

برچسب ها :
اولین ,  نماز ,  نمازهای دست و پا شکسته ,  محاسبه ,