بعضے ها مے گویند:
 
 چادر سرکردטּ بے کلاسے است ، عقب افتادگے است !
 
 ولے اگر اقتـداء به زهــرا بے کلاسے است ... 
 
 اقتـداء به زینب بے کلاسے است ... 
 
 پس ما هҐ با صـداے بلنـد اعلاҐ مے کنیҐ .. 
 
 "که ما عقب افتـاده ایم و به این

 خصلت هم افتخار مے کنیم"

www.SMSOJOK.comبرچسب ها :
❤آری ما عقب افتاده ایم!❤ ,  متن زیبا ,  حجاب ,  حـــــیـا ,